fbpx Fundacja "Duch Leona"

Cele Fundacji

Głównym celem Fundacji jest działanie społecznie użyteczne w zakresie pomocy zwierzętom zagrożonym wykluczeniem, w szczególności zwierzętom uznawanym za chore, bezdomne i agresywne lub z uwagi na rasę za niebezpieczne.  Realizacja celu następuje poprzez działalność polegającą na:

 • promowaniu i wspieraniu inicjatyw, których celem jest niesienie pomocy tym zwierzętom 
 • propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt oraz przeciwdziałania stosowaniu wobec nich przemocy w jakichkolwiek jej przejawach
 • wspierania terapii zwierząt znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności w związku z odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka lub zagrożonymi niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem przez człowieka,
 • promowania i organizowania adopcji zwierząt,
 • przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz prowadzenia i wspierania schronisk dla zwierząt oraz wspierania placówek świadczących pomoc bezdomnym zwierzętom,
 • wspierania działań na rzecz regulacji populacji, w tym propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt towarzyszących upowszechnianiu idei ochrony środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt,
 • podejmowania inicjatyw legislacyjnych w zakresie regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz praw zwierząt, upowszechniania idei ochrony środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt, popularyzacja humanitarnego wolontariatu oraz działań i postaw proekologicznych,
 • wspierania i systematycznej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz zwierząt uznawanym za chore, bezdomne, pokrzywdzone i agresywne lub z uwagi na rasę za niebezpieczne,
 • współdziałania z organami państwowymi, samorządowymi, podmiotami i organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym organizacjami charytatywnymi, Policją oraz jednostkami Straży Miejskiej.

Celem Fundacji jest także zapewnienie psom narażonych na wykluczenie odpowiednich warunków bytowych i opieki bez względu na przyczynę ich wykluczenia oraz edukacja społeczeństwa w dziedzinie ochrony praw zwierząt, konieczności wprowadzenia działań prowadzących do zmniejszenia populacji psów, istoty odpowiedniej socjalizacji i wychowania psów. Te cele Fundacja realizuje poprzez:

 • organizowanie seminariów, warsztatów mających charakter edukacyjny w dziedzinie zachowań zwierząt oraz ochrony praw zwierząt,
 • prowadzenia ośrodka rehabilitacyjnego, mającego na celu otaczanie pomocą zwierząt krzywdzonych, porzuconych, niechcianych i wymagających opieki,
 • prowadzenia hospicjum dla psów