fbpx Fundacja "Duch Leona"

Statut Fundacji Pomocy Zwierzętom Zagrożonym Wykluczeniem “Duch Leona”

ROZDZIAŁ I.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE.


§ 1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Osobom i Zwierzętom zagrożonym wykluczeniem „Duch

Leona”, zwana dalej „FUNDACJĄ”, aktem notarialnym, sporządzonym w kancelarii notarialnej w

Ełku, przy ul. Mickiewicza 17 za numerem Repertorium A Nr 10160/2013 z dnia 03 grudnia 2013

roku.


§ 2.

1. Fundacja jest osobą prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest Dobra Wola.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.


§ 3.

Właściwym Ministrem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.


 §4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi

podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji

pożytku publicznego.

4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, a także przystępować

do spółek i fundacji, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.


 § 5.

1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, w

tym z napisem: Fundacja „Duch Leona”.

2. Rada Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane

osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom zasłużonym dla Fundacji.


ROZDZIAŁ II.


 CELE I ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI.


 § 6.

Celem Fundacji jest działanie społecznie użyteczne w zakresie pomocy zwierzętom zagrożonym

wykluczeniem, w szczególności zwierzętom uznawanym za chore, bezdomne i agresywne lub z

uwagi na rasę za niebezpieczne. 


§ 7.

1. Realizacja celu wymienionego w § 6 następuje poprzez działalność pożytku publicznego na

rzecz ogółu społeczności – nie będącą działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – prowadzoną jako działalność nieodpłatna

lub jako działalność odpłatna.

2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność Fundacji w sferze zadań

publicznych:

1. promowania i wspierania inicjatyw, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom

uznawanym za chore, bezdomne, pokrzywdzone i agresywne lub z uwagi na rasę za

niebezpieczne,

2. propagowania humanitarnego traktowania zwierząt oraz przeciwdziałania stosowaniu wobec

zwierząt przemocy w jakichkolwiek jej przejawach, w tym wszelkim formom stosowania

okrucieństwa i bestialstwa,

3. wspierania terapii zwierząt znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności w związku

z odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka

lub zagrożonymi niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem przez człowieka,

4. promowania i organizowania adopcji zwierząt,

5. przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz prowadzenia i wspierania schronisk dla

zwierząt oraz wspierania placówek świadczących pomoc bezdomnym zwierzętom,

6. wspierania działań na rzecz regulacji populacji, w tym propagowanie antykoncepcji,

sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym

rozmnażaniu zwierząt towarzyszących upowszechnianiu idei ochrony środowiska, a

zwłaszcza świata zwierząt,

7. podejmowania inicjatyw legislacyjnych w zakresie regulacji prawnych z zakresu ochrony

środowiska oraz praw zwierząt,

8. upowszechniania idei ochrony środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt,

9. popularyzacja humanitarnego wolontariatu oraz działań i postaw proekologicznych,

10. wspierania i systematycznej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność na

rzecz zwierząt uznawanym za chore, bezdomne, pokrzywdzone i agresywne lub z uwagi na

rasę za niebezpieczne,

11. współdziałania z organami państwowymi, samorządowymi, podmiotami i

organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym organizacjami

charytatywnymi, Policją oraz jednostkami Straży Miejskiej.

3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność Fundacji – z której

przychody Fundacja przeznacza wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku

publicznego – w sferze zadań publicznych:

1. sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio

korzystające z działalności Fundacji,

2. sprzedaży przedmiotów darowizny na cele pożytku publicznego,

3. prowadzenia kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych,

4. organizowania, seminariów, warsztatów mających charakter edukacyjny w dziedzinie

zachowań zwierząt oraz ochrony praw zwierząt,

5. prowadzenia ośrodka rehabilitacyjnego, mającego na celu otaczanie pomocą zwierząt

krzywdzonych, porzuconych, niechcianych i wymagających opieki,

6. organizowania koncertów, występów, wystaw, wernisaży,

7. prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji.

8. prowadzenia hospicjum dla psów

3. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku

publicznego Fundacji, określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 


ROZDZIAŁ III.


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.


§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, przeznaczony na realizację celu Fundacji,

w kwocie 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej

ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w toku działania Fundacji.

2. Dochodami Fundacji mogą być:

a)     subwencje, dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

b)     dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

c)     dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych operacji finansowych

i odsetek bankowych,

d)     dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich

celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W razie powołania do dziedziczenia, Prezes Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z

dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

4. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku

publicznego.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 


ROZDZIAŁ IV.

ORGANY FUNDACJI.


§ 9

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.


I. Rada Fundacji.

§ 10.

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego Rady,

powoływanego i odwoływanego przez Fundatora. Członków pierwszego składu Rady

powołuje Fundator. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę

funkcję lub dla rozszerzeniaskładu Rady, innych niż Przewodniczący Rady, powołuje Rada

Fundacji.

2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady,

reprezentuje Radę na zewnątrz oraz wobec Zarządu.

3. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu.

4. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i

niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.

5. Członkowie Rady Fundacji:

a)   nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)   nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)   mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji wyłącznie zwrot

uzasadnionych kosztów, bez prawa do wynagrodzenia lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej

niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni 


§ 11.

1. Kadencja Rady Fundacji jest nieograniczona w czasie.

2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, śmierci lub

pisemnej rezygnacji. Pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą

doręczenia na adres Fundacji.


§ 12.

1. Rada Fundacji może podejmować czynności, w tym podejmować uchwały na posiedzeniach

zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub na wniosek Zarządu, a także

korespondencyjnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym poczty

e-mail i telefonicznie.

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.

4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele

organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział osób wymienionych

powyżej w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności

podejmowanych uchwał wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady. W razie

równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.


§ 13.

1. Do obowiązków Rady Fundacji należy:

a)     nadzór nad realizacją celów, zasad, form i zakresu działania Fundacji,

b)     inspirowanie nowych sposobów realizacji celów Fundacji,

c)     opiniowanie programów działania Fundacji (rocznych i wieloletnich),

d)     opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi

absolutorium,

e)     uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,

f)      opiniowanie spraw przedłożonych jej przez Zarząd,

g)     podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie Fundacji.

2. Rada Fundacji wykonując obowiązki określone w ust. 1. może zasięgać opinii ekspertów.

3. Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.


§ 14.

Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może określić „Regulamin Rady Fundacji”.


II. Zarząd Fundacji 


§ 15.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu,

powoływanego i odwoływanego przez Fundatora, a w razie śmierci Fundatora, przez

spadkobierców Fundatora. Zarząd wieloosobowy tworzą Prezes Zarządu i Dyrektorzy

Fundacji, zwani dalej Dyrektorami, których powołuje i odwołuje Prezes Zarządu. Fundator

wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele, jako Prezes Zarządu.

2. Kadencja Zarządu Fundacji jest nieograniczona w czasie.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§ 16.

1. Do Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.

2. Zarząd Fundacji w szczególności:

a)  kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,

b)  reprezentuje Fundację na zewnątrz,

c)  opracowuje i realizuje roczne oraz wieloletnie programy działania Fundacji,

d)  przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

e)  określa strukturę organizacyjną Fundacji,

f)   ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla

pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów

cywilnoprawnych,

g)  uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji,

h)  uchwala zmiany statutu Fundacji,

i)    realizuje uchwały Rady Fundacji,

j)    sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

k)  powołuje gremia opiniodawczo-doradcze stałe i doraźne, w związku z realizacją

poszczególnych programów. 


§ 17.

1. Zarząd może podejmować czynności, w tym podejmować uchwały na posiedzeniach

zwoływanych przez Prezesa Zarządu, a także korespondencyjnie lub za pomocą środków

porozumiewania się na odległość, w tym poczty e-mail i telefonicznie.

2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności

podejmowanych uchwał wymagana jest obecność Prezesa Zarządu. W przypadku równości

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 


§ 18.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

1. Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo,

2. dwaj Dyrektorzy Fundacji działający łącznie,

3. Dyrektor Fundacji i pełnomocnik – działający łącznie, w granicach pełnomocnictwa

udzielonego pełnomocnikowi,

4. dwaj pełnomocnicy działający łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.


§ 19.

Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji może określić „Regulamin Zarządu Fundacji”.

 


ROZDZIAŁ V.


GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI.


§ 20.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają

regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

4. Zabrania się:

a)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie

organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)   przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)   wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d)   zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


§ 21.

1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów.

2. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.


§ 22.

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w formie uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów.


§ 23.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, podjętej bezwzględną

większością głosów.

3. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu w okresie

likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, przeznacza się na cele statutowe Fundacji.